ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА МЕДИЧНА ШКОЛА «НЕФРО-СКІЛЛ» (код ЄДРПОУ 45159831), яке діє на підставі Статуту, зареєстрованого 17.11.2023 року, номер запису 1004801020000093774 (надалі – «Виконавець»), керуючись Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), іншими законодавчими та підзаконними нормативноправовими актами у сфері господарської діяльності, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором. Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічний договір – це правочин про надання та отримання інформаційних та консультаційних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (надалі – «Договір»).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
1.3. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, у спосіб передбачений цим Договором, зокрема, але не виключно, шляхом повної або часткової оплати вартості послуг Виконавця у спосіб, передбачений на сайті, його окремих сторінках та/або сторінці в соціальній мережі, яка належать Виконавцеві, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
1.4. Замовник – фізична особа, яка уклала з Виконавцем цей Договір.
1.5. Сайт – вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://nephro-skill.com.ua/ (та його окремі сторінки).
1.6. Сторона – Виконавець або Замовник – залежно від контексту.
1.7. Сторони – Виконавець та Замовник.
1.8. Послуги – в розумінні цього договору: надання консультацій відповідно до переліку, зазначеного на Сайті Виконавця, Інформаційні послуги.
1.9. Інформаційні послуги – в розумінні цього договору є Вебінари, Семінари, Інтенсиви, Електронні Навчальні курси, Практикуми, які надаються Виконавцем на умовах даної Оферти.
1.10. Вебінар – відеозапис Семінару (Інтенсиву, Практикуму тощо), онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас, або Електронний Навчальний курс (два і більше Вебінарів), що проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій та/або доступних для придбання у вигляді відеофайлу. Доступ до Вебінару Замовник отримує у вигляді персонального посилання яке дозволяє його перегляд безпосередньо в мережі інтернет та/або його скачування у вигляді відеофайлу на пристрій Замовника.
1.11. Семінар, Інтенсив, Практикум, Майстер-клас, – це урок, лекція, майстер-клас або курс, які проводяться Виконавцем (або особами залученими Виконавцем) в режимі реального часу та виражаються у формі передачі інформації на умовах цієї Оферти.
1.12. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Замовнику отримати доступ до Вебінару.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовникові обрані ним Послуги, інформацію про які
розміщено на Сайті на умовах цього Договору.
2.2. Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість обраних Замовником Послуг у розмірі й у порядку, зазначеному на Сайті Виконавця та з урахування положень цього Договору.

 

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є:
3.1.1. З метою отримання Інформаційної послуги Замовник самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті Інформаційну послугу із наявних та запропонованих на Сайті та здійснює її замовлення в наступний спосіб:
– натискає кнопку «Придбати квиток» та самостійно заповнює і направляє Виконавцю форму із платіжними даними, в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, електронну пошту, обраний спосіб оплати тощо;
До моменту натискання кнопки «Придбати квиток» Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. У випадку не згоди з умовами цього Договору Замовник не вправі здійснювати його акцептування шляхом натискання кнопок «Придбати квиток». Натисканням на кнопку «Придбати квиток» Замовник підтверджує факт ознайомлення з текстом цього Договору та свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення. Здійснення згаданих дій свідчить про прийняття Замовником публічної оферти.
3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.
3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах та оплатити їхню вартість із моменту вчинення дій, передбачених п.3.1. цього Договору.
3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Вартості послуг та умов їхнього надання та всіх додатків (у разі їх наявності), що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність та правоздатність, а рівно всі права і повноваження, необхідні і достатні для
укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
4.2. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед отриманням та/або початком користування послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, що розміщений (оприлюднений) на Сайті Виконавця.
4.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.
4.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він невправі користуватися послугами Виконавця та/або направляти листи на електронну пошту Виконавця стосовно їхнього отримання, звертатися до Виконавця письмово в месенджерах чи за телефоном щодо їхнього отримання, та/або сплачувати (повністю чи частково) їхню вартість. Відповідно, Замовник, який здійснив дії, передбачені п.3.1 цього Договору та/або цим пунктом, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами цього Договору.
4.5. Договір про надання послуг Виконавцем укладається шляхом отримання згоди від Замовника на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
4.6. Виконавець самостійно відповідно до та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, цей Замовник має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 3 (трьох) календарних днів із дня, коли він дізнався (чи міг дізнатися) про внесені зміни до Договору. Нерозірвання Замовником Договору в зазначений строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
4.7. У разі внесення змін до цього Договору Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менш ніж за 3 (три) календарні дні до набуття змінами чинності, окрім випадків, для яких Договором встановлено інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 

 

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Умови надання послуг:
5.1.1. ознайомлення Замовника з умовами цього Договору та його акцепт;
5.1.2. оплата Замовником вартості обраних послуг (у випадку коли така оплата є умовою акцепту Договору) у розмірі та у порядку, визначеному Виконавцем із врахуванням інформації, зазначеної на сторінці послуги на Сайті Виконавця.
5.2. Послуги надаються після вчинення Замовником дій, необхідних для отримання обраних Послуг.
5.3. Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою, необхідних для отримання обраної Послуги.
5.5. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості отримання Замовником обраної Послуги, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, зокрема, але не виключно у разі відсутності у Замовника можливості (зокрема технічної) для отримання Послуги. У випадку неотримання Замовником послуги не з вини Виконавця вартість такої послуги Замовнику не повертається та не відшкодовується.
5.5. Обрані Замовником Послуги надаються Замовникові в термін, у порядку та в обсязі, зазначеному на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника. Інформація щодо термінів (строків) та порядку надання обраної послуги, зазначена на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника, є невід’ємною частиною цього Договору.
5.6. Виконавець має право змінити терміни (строки) та порядок отримання Послуги після її замовлення Замовником, попередивши останнього про таку зміну шляхом направлення на його електронну адресу, зазначену під час реєстрації електронного листа.
5.7. За порушення морально-етичних норм, у разі іншої некоректної поведінки Замовника під час отримання Послуги Виконавець має право припинити надання Послуги такому Замовнику без компенсації (відшкодування, повернення) її вартості.

 

6. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВИКОНАВЦЕМ

6.1. Строки надання послуг:
6.1.1. початок надання послуги визначається моментом акцепту цього Договору; 6.1.2. завершення надання послуги визначається як подія, залежно від виду послуги, а саме:
– у випадку придбання Інформаційної послуги – надходження на електронну пошту Замовника персонального посилання, яке дозволяє перегляд Вебінару безпосередньо в мережі інтернет та/або його скачування у вигляді відеофайлу на пристрій Замовника.
6.2. За настання обставин, передбачених у п. 6.1.2. цього Договору, Виконавець вважається таким, що повністю, якісно та своєчасно виконав свої обов’язки перед Замовником.

 

7. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 

7.1. Виконавець має право:
7.1.1. Надавати Послуги в терміни (строки) на умовах та в обсязі, зазначених на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника.
7.1.2. На підставі отриманого від Замовника e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Замовника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця (в інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їхнього отримання).
7.1.3. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.
7.1.4. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі, але не виключно, змінювати правила сплати коштів для надання послуг,
вносити зміни в порядок надання послуг шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Сайті виконавця.
7.1.5. Проводити аудіо- фото- і відеофіксацію під час надання Інформаційних Послуг, а також використовувати отримані при аудіо- фото- і відеофіксації матеріали на власний розсуд.
7.2. Обов’язки Виконавця:
7.2.1. Надавати Послуги на умовах цього Договору.
7.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Замовником на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
7.3. Замовник має право:
7.3.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їхнього надання та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Сайті Виконавця.
7.3.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цього Договору.
7.4. Обов’язки Замовника:
7.4.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.
7.2.2. У разі згоди з умовами цього Договору акцептувати його шляхом, визначеним в п.3.1. цього Договору.
7.4.3. Виконувати умови цього Договору.
7.4.4. Своєчасно у встановлені цим Договором строки та у повному обсязі сплачувати вартість отриманих послуг.
7.4.5. Не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Виконавця.
7.4.6. Дотримуватись ввічливості й толерантності у спілкуванні з Виконавцем.
7.5. Замовнику заборонено, якщо інше не передбачено умовами надання конкретної Послуги:
7.5.1. Поширювати відео-, аудіозапис Інформаційної послуги у будь-який спосіб. 7.5.2. Поширювати матеріали Інформаційної послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.
7.5.3. В комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Виконавцем.
7.5.4. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги, або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.
7.5.5. Організовувати та проводити власні заходи або заняття на базі Інформаційних послуг Виконавця.
7.5.6. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цього Договору.
7.5.7. Передавати та/або надавати доступ до будь яких отриманих матеріалів (зокрема, але не виключно, вебінарів) чи іншої інформації будь-яким третім особам.
7.5.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, а також інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також
інформації, яка спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права.
7.5.9. Вчиняти інші дії, не передбачені цим Договором, але такі, що містять склад кримінального або адміністративного правопорушення чи порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Замовників та/або третіх осіб.

 

8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Вартість Послуг Виконавця зазначається на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника (або під час спілкування в месенджерах), та може змінюватися залежно від складності послуги, часу, витраченого для її надання, тощо. Інформація про актуальну ціну (або мінімальну вартість) Послуги зазначається на Сайті (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку
Замовника (або під час спілкування із Замовником у месенджерах).
8.2. Оплата вартості обраної Послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця у спосіб, зазначений на Сайті Виконавця (та/або конкретній сторінці обраної послуги).
8.3. Розміри та оплата вартості послуг:
8.3.1. вартість Інформаційних послуг зазначена на конкретних сторінках цих послуг, на Сайті Виконавця.
8.4. Замовники мають змогу отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Виконавця на його власний розсуд.
8.5. Способи оплати послуг Виконавця доступні Замовнику:
– оплата на розрахунковий рахунок виконавця за реквізитами в форматі IBAN;
– через платіжну кнопку (у випадку її встановлення на сайті) платіжної системи (LiqPay, WayForPay, Fondy тощо);
– через платіжне посиланням платіжної системи (LiqPay, WayForPay, Fondy тощо);
– через виставлення інвойсу платіжної системи (LiqPay, WayForPay, Fondy тощо) на e-mail Замовника;
– шляхом сканування QR-кода платіжної системи (LiqPay, WayForPay, Fondy тощо) направленого на e-mail або в месенджер Замовника.
В залежності від послуг або наявних технічних можливостей, Замовнику можуть бути доступні як всі так і лише окремі способи оплати із перелічених в цьому пункті. Виконавець має право пропонувати Замовнику способи оплати та платіжні системи на власний розсуд Виконавця. Замовник може обрати зручний для нього спосіб оплати виключно із того переліка який запропонований йому Виконавцем. 8.6. Умови повернення коштів сплачених Замовником за послуги Виконавця:
8.6.1. кошти сплачені за Інформаційні послуги зазначені в пп. 8.3.1. цього Договору поверненню не підлягають.
8.7. Послуги, що надаються відповідно до умов цього Договору вважаються наданими і підлягають оплаті внаслідок їх замовлення і споживання Замовником, яке фіксується в порядку визначеному пп.6.1.2 цього Договору. В момент настання події передбаченої в пп. 6.1.2 цього Договору послуги, що надаються
відповідно до умов цього Договору, вважаються наданими належним чином, в повному обсязі та прийнятими Замовником, Виконавець вважається таким, що повністю виконав свої обов’язки перед Замовником, а Замовник немає жодних претензій щодо повноти, своєчасності та якості наданих послуг.
8.8. На письмову вимогу Замовника, яка має бути направлена на адресу Виконавця протягом 3 днів наступних за днем настання події передбаченої в пп. 6.1.2 цього Договору, Виконавцем може бути складений Акт прийому – передачі наданих послуг. Акт прийому – передачі наданих послуг, складений на вимогу Замовника, направляється на електронну пошту Замовника (зазначену при замовлені послуги) через систему електронного документообігу «Вчасно». Замовник зобов’язаний підписати наданий йому Акт прийому – передачі наданих послуг в електронному вигляді протягом 3 робочих днів наступних за днем направлення йому відповідного Акту прийому – передачі наданих послуг, або подати мотивовану відмову щодо підписання Акту прийому – передачі наданих послуг. У випадку не підписання направленого Акту прийому – передачі наданих послуг в терміни передбачені цим пунктом, та в разі неподання мотивованих зауважень (претензій), послуга (щодо якої був складений та направлений Акт прийому – передачі наданих послуг) вважається наданою належним чином, в повному обсязі та прийнятою Замовником, Виконавець вважається таким, що повністю виконав свої обов’язки перед Замовником, а Замовник немає жодних претензій щодо повноти, своєчасності та якості наданих послуг. В такому випадку Виконавець складає і підписує односторонній Акт про надані послуги, який надсилає Замовнику в електронному вигляді на електронну пошту Замовника (зазначену при замовлені послуги).
8.9. У випадку ненадходження від Замовника, протягом терміну встановленого у п. 8.8 цього Договору, письмової вимоги щодо складання Акту прийому -передачі наданих послуг, Акт прийому – передачі наданих послуг не складається, а послуги, що надаються відповідно до умов цього Договору, вважаються наданими належним чином, в повному обсязі та прийнятими Замовником, Виконавець вважається таким, що повністю виконав свої обов’язки перед Замовником, а Замовник немає жодних претензій щодо повноти, своєчасності та якості наданих послуг.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. За невиконання своїх зобов’язань за цим Договором та/або порушення його умов, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним
законодавством.
9.2. Сторона несе відповідальність за дійсну шкоду, спричинену іншій стороні внаслідок діяльності або бездіяльності за даним договором.
9.3. Збитки, завдані одній Стороні іншою внаслідок порушення умов цього Договору, підлягають відшкодуванню у повному обсязі, крім випадків, передбачених цим Договором і законом.
9.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Замовнику, внаслідок його власних (Замовника) дій чи бездіяльності.
9.5. У разі порушень у роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Замовника, розладу стану здоров’я Замовника та/або неможливості
прибути за адресою (місцем) надання Послуги, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання/надання Послуги.
9.6. Сторони дійшли згоди, що сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов цього Договору) обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником за Послугу Виконавця.
9.7. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені впливом обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
9.8. Замовник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Виконавцем.
9.9. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Інформаційної послуги очікуванням Замовника. Зміст Інформаційної послуги є особистою точкою зору Виконавця, яка може не збігатися з точкою зору чи професійним (життєвим) досвідом Замовника.
9.10. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та/або третіми особами за використання матеріалів, посилань та інформації, одержаної Замовником під час отримання Інформаційної послуги та переданої їм, а також за прийняті рішення Замовником та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Замовником під час надання Виконавцем Інформаційної послуги.
9.11. У випадку порушення термінів оплати вартості послуг більше ніж на 5 робочих днів, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.
9.12. Усі спори, що виникають із цього Договору, або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником.
9.13. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом – відповідно до чинного процесуального законодавства України.

 

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС – МАЖОР)

10.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін;
10.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 30 (тридцяти) днів поспіль, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків тощо;
10.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 10 (десяти) днів із моменту настання таких обставин (за винятком загальновідомих обставин інформація про визнання яких надзвичайними та невідворотними (форс-мажорними) розміщена на сайті торгово-промислової палати). Настання обставин нездоланної сили має бути підтверджене довідкою відповідних компетентних органів;
10.4. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні іншій Стороні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили;
10.5. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їхньої дії.

 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
акцептування Замовником та діє:
– в частині щодо надання послуг передбачених цим Договором – до моменту настання обставин зазначених в п. 6.2.1. цього Договору;
11.2. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 11.3. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

 

12. ІНШІ УМОВИ

 

12.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Виконавцем та Замовником, у тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця, Замовника, третіх осіб, технології. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає дозвіл на збирання та обробку його персональних даних – для цілей, пов’язаних із
наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.
12.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Замовнику повідомляється:
12.2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Замовника є Виконавець.
12.2.2. Персональні дані Замовника обробляються з метою надання Послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
12.2.3. Із метою обробки персональних даних, зазначеною у цьому Договорі, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ЄДРПОУ, анкетні дані, адреса реєстрації.
12.2.4. Із персональними даними вчинятимуться такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеосіблення, знищення персональних даних.
12.2.5. Персональні дані Замовника без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам – за винятком випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та випадків, передбачених іншими Законодавчими актами.
12.2.6. Персональні дані Замовника оброблятимуться з моменту їхнього отримання та протягом всієї діяльності Виконавця, після чого їх буде знищено Виконавцем у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Замовника зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України, після чого їх буде знищено у зв’язку із завершенням строку зберігання персональних даних.
12.2.7. Замовник може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово, надіславши Виконавцю запит, але у цьому разі втрачає право на отримання Послуги (без відшкодування її вартості).
12.2.8. Замовник володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
12.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Замовник надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, які зазначені у цьому Договорі. 12.3. Замовник має право на отримання Послуги виключно у випадку дотримання ним всіх вимог цього Договору.
12.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цього Договору та/або питань, не урегульованих ним, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
12.5. У разі відмови Замовника від отримання ним Послуги будь-які претензії Замовника з цього приводу Виконавцем не приймаються і не розглядаються, а сплачена вартість послуги Замовнику не повертається та у будь-який спосіб не відшкодовується.
12.6. Проїзд до місця отримання Послуги і у зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Послуги, а також будь-які інші витрати Замовника оплачуються самим Замовником.

 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є
неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.
13.2. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (3 група, 5 %). 13.3. Укладаючи (акцептуючи) цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору.
13.4. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України – і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору, без винятку і доповнення. А також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібного.

 

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Адресу для надсилання скарг (заяв, звернень) до Виконавця, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, за якими Замовник може звернутися з питань надання Послуг, можна дізнатися на сайті Виконавця. У випадку звернення Замовника до Виконавця за допомогою телефону Замовник погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою
контролю якості обслуговування Замовника.
Юридична адреса Виконавця: 61124, м.Харків, вул.Слобожанська 22.
IBAN: UA133515330000026003025910812, ЄДРПОУ: 45159831.